By the decree of 13-04/S dated February 17.2011 Chairman of the Supreme Majlis of Nakhchivan Autonomous Republic was established Center of Nakhchivan Study.
     

Filologiya.Bədii ədəbiyyat

 
 
Book name: Azərbaycan bayatıları  
Author:  Abdulla Bəhlul (tərtib edən)
Theme: Filologiya. Bədii ədəbiyyat/Folklor. Folklor elmləri
Publishing: Bakı,Yeni Nəşrlər Evi
Page count: 304
Language: Azərbaycan dili
Publishing year: 2004
Information: Bayatılar Azərbaycan şifahi xalq ədəbiyyatından yazılı ədəbiyyata da keçmişdir. Obrazlarının yeniliyi, qeyri-adiliyi ilə səciyyələnən, hikmət yükü ağır, məna və mətləbcə zəngin olan həmin nadir sənət inciləri həm də musiqi ilə əlaqədardır.
Number of readings:
    

Kitabın elektron variantı yoxdur