By the decree of 13-04/S dated February 17.2011 Chairman of the Supreme Majlis of Nakhchivan Autonomous Republic was established Center of Nakhchivan Study.
     

Filologiya.Bədii ədəbiyyat

 
 
Book name: Azərbaycan dastanları  IV cild
Author:  Təhmasib Məmmədhüseyn (tərtib edən)
Theme: Filologiya. Bədii ədəbiyyat/Folklor. Folklor elmləri
Publishing: Bakı,Lider nəşriyyat
Page count: 464
Language: Azərbaycan dili
Publishing year: 2005
Information: "Azərbaycan dastanları" nın təqdim olunan cildi mükəmməl aşıq-dastançı ənənəsinin məhsulu kimi meydana çıxmış "Koroğlu" eposunu əhatə edir. Aşıq sənətinin möhtəşəm əsəri kimi bu dastan mənsub olduğu xalqın əxlaqına, mənəviyyatına təsir göstərmişdir.
Number of readings: