By the decree of 13-04/S dated February 17.2011 Chairman of the Supreme Majlis of Nakhchivan Autonomous Republic was established Center of Nakhchivan Study.
     

Filologiya.Bədii ədəbiyyat

 
 
Book name: Azərbaycan dastanları  II cild
Author:  Təhmasib Məmmədhüseyn (tərtib edən)
Theme: Filologiya. Bədii ədəbiyyat/Folklor. Folklor elmləri
Publishing: Bakı,Lider nəşriyyat
Page count: 448
Language: Azərbaycan dili
Publishing year: 2005
Information: Azərbaycan xalq dastanları içərisində elələri var ki, qəhrəmanlıqla məhəbbətin birləşdirilməsi, uzlaşdırılması yolu ilə yaradılmışdır. Təqdim olunan cildə daxil edilmiş, xalq içərisində sevilib geniş yayılan "Əsli və Kərəm", "Abbas və Gülgəz", "Leyli və Məcnun" və s. dastanlar bu qəbildəndir.
Number of readings: