By the decree of 13-04/S dated February 17.2011 Chairman of the Supreme Majlis of Nakhchivan Autonomous Republic was established Center of Nakhchivan Study.
     

Filologiya.Bədii ədəbiyyat

 
 
Book name: Azərbaycan dastanları  I cild
Author:  Təhmasib Məmmədhüseyn (tərtib edən)
Theme: Filologiya. Bədii ədəbiyyat/Folklor. Folklor elmləri
Publishing: Bakı,Lider nəşriyyat
Page count: 392
Language: Azərbaycan dili
Publishing year: 2005
Information: Bu cildə haqq aşığı Qurbani haqqında rəmzi-məcazi səciyyəli "Qurbani", astral məzmunlu "Tahir və Zöhrə", "Dədə Qorqud dünyası ilə çox yaxından səsləşən "Novruz", ailə- məişət mövzulu "Alı xan", eləcə də qəhramanlıq dastanlarından məhəbbət dastanlarına keçid təsiri bağışlayan "Lətif şah" kimi çox sevilən, xalqın duyğu və düşüncələrini tərənnüm edən dastanlar daxil edilmiş.
Number of readings: