By the decree of 13-04/S dated February 17.2011 Chairman of the Supreme Majlis of Nakhchivan Autonomous Republic was established Center of Nakhchivan Study.
     

Mədəniyyət.Elm.Maarif

 
 
Book name: "Molla Nəsrəddin": dostları, düşmənləri  
Author:  Paşayev Ataxan
Theme: Mədəniyyət. Elm. Maarif/Kütləvi informasiya və təbliğat vasitələri
Publishing: Bakı,Çaşıoğlu
Page count: 148
Language: Azərbaycan dili
Publishing year: 2010
Information: Əsasən ilk mənbələrə istinad edilərək yazılmış bu kitabda "Molla Nəsrəddin" jurnalının Şərq xalqlarının oyanmasındakı rolu, onun çar mütləqiyyətinə, burjuaziya-mülkədar zülmünə, Şərq müstəbidlərinə, habelə cəhalət və islam dininin ehkamlarına qarşı apardığı barışmaz mübarizəsi öz əksini tapmışdır. Eyni zamanda, əsərdə bu mübarizədə jurnalın qarşılaşdığı çətinliklər, onun dostları və düşmənləri haqqında da ətraflı söhbət açılır.
Number of readings: 1