Naxçıvan Muxtar Respublikası Ali Məclisi Sədrinin 17 fevral 2011-ci il tarixli sərəncamı ilə Naxçıvan Muxtar Respublikası Ali Məclisinin Naxçıvanşünaslıq Mərkəzi yaradılmışdır.
     

    Filologiya. Bədii ədəbiyyat


A B C Ç D E Ə F G H İ J K Q L M N O Ö P R S Ş T U Ü V Y Z

Əliyev İsmayıl : "Divanü Lüğət-İt-Türk"də atalar sözləri
Elmi iddiası olmayan bu kitabda müəllifin "Divanü Lüğət-İt-Türk" əsərindəki atalar sözləri haqqında düşüncələri, onlardan bəzilərinin təhlilindən doğan ümumiləşdirmələri verilmişdir. Kitabda, həmçinin atalar sözlərinin mahiyyəti, yaranması, məqsədi "Divanü Lüğət-İt-Türk"də yer alan "sav"ların - atalar sözlərinin xüsusiyyətləri, onların Naxçıvanda işlənilən atalar sözləri ilə qarşılaşdırmaları da öz əksini tapmışdır.
Həsənova Sədaqət : "Füyuzat" jurnalı və dil problemləri
Kitabda XX yüzilin əvvəlində nəşr edilən "Füyuzat" jurnalının dil məsələləri ilə bağlı problemlərə münasibətindən, mürəkkəb və mübahisəli, geniş və çoxcəhətli dilindən bəhs edilir. Əli bəy Hüseynzadənin dilçilik görüşləri, jurnalın dil siyasəti, ifadə tərzi, fonetik, leksik-frazeoloji, qrammatik xüsusiyyətləri, Azərbaycan ədəbi dilində yeri və rolu, siyasi dili və s. məsələlər də tədqiqata daxildir.
Həsənova Sədaqət : "Füyuzat" jurnalı və ədəbi dil
Monoqrafiyada XX yüzilin əvvəlində nəşr edilən "Füyuzat" jurnalı linqvistik baxımdan araşdırılmışdır. Jurnalın fonetik, leksik-frazeoloji və qrammatik xüsusiyyətləri təhlil edilərək ədəbi dil normaları ilə münasibəti müəyyənləşdirilmiş və onlar ədəbi dil faktı kimi konkret nümunələrlə əsaslandırılmışdır.
Dəmirçizadə Ə.M. : "Kitabi-Dədə Qorqud" dastanlarının dili
Təqdim edilən kitabda dastanın Azərbaycan dilinin ilk təşəkkül dövrünü aydınlaşdıran zəngin və dolğun mənbə olduğu açıqlanır.
Azərbaycan Milli Elmlər Akademiyası Nəsimi adına Dilçilik İnstitutu  : "Kitabi-Dədə Qorqud" dilinin statistik təhlili
Kitabda dünya türkologiya elmində ilk dəfə olaraq azərbaycan xalqının qədim yazılı abidəsi "Kitabi-Dədə Qorqud" dastanlarının statistik tədqiqinin nəticələri əksini tapmışdır.
Əliyev Oruc : "Kitabi-Dədə Qorqud" və Azərbaycan folkloru
Monoqrafiyada "Kitabi-Dədə Qorqud" boyları ilə nağılların oxşar motiv və süjetləri müqayisəli şəkildə təhlil olunur.
Azərbaycan Milli Elmlər Akademiyası Nəsimi adına Dilçilik İnstitutu  : “Kitabi-Dədə Qorqud” dilinin izahlı lüğəti
Oxuculara təqdim edilən bu lüğət abidənin söz xəzinəsi barəsində ilk leksikoqrafik əsərdir. Lüğətin yazılmasında məqsəd işlənmə intensivliyindən və mənşəyindən asılı olmayaraq, bütün sözləri qeydə almaq, sözlərin dastanın dilindəki semantik və qrammatik mənalarını əyani göstərməkdir. Kitabda sabit söz birləşmələri, sözlərin məcazi mənaları da verilmişdir.Lüğətdə 2400-ə yaxın sözün izahı verilir.
Qurbanlı Çərkəz (redaktoru) : Almanca-Azərbaycanca lüğət
Lüğət təxminən 40000-ə yaxın söz və ifadəni əhatə edir. Lüğət əsasən alman dilini öyrənənlərə, alman bədii ədəbiyyatını, ictimai-siyasi, elmi-kütləvi ədəbiyyatı oxuyub tərcümə etməyə kömək məqsədini güdür.
Ağalarov A.M., Cəfərova F.İ., Həsənova S.Z. : Ana dilindən praktik məşğələ
Kitabda dil normaları ilə bağlı elmi-nəzəri məsələlərin praktik məşğələlərdə çalışma, testlər və nəzəri suallar vasitəsilə təhlili, tətbiqi nəzərdə tutulub.
İmanlı Akif : Araz vadisinin oykonimləri
Kitab Naxçıvan çevrəsi, yaxud Araz vadisi oykonimlərinin linqvistik xüsusiyyətlərinin öyrənilməsi məsələlərini əhatə edir. Kitabda Türkiyə Cümhuriyyətinin İğdır Vilayətinə daxil olan Aralıq və Qaraqayonlu bölgələrinin oykonimlərinin leksik tərkibi müəyyənləşdirilərək, onların etimoloji təhlili verilir və yaranma yolları şərh edilir.
1 - 2 - 3 - 4 - 5 - 6 - 7 - 8 - 9 - 10