По указу Председателя Верховного Меджлиса Нахчыванской Автономной Республики, 17 февраля 2011 года был создан Центр Нахчывановедения Верховного Меджлиса Нахчыванской Автономной Республики.
     

Filologiya.Bədii ədəbiyyat

 
 
Название книги: Baş (roman)  
Автор:  Əfəndiyev Elçin
Тема: Filologiya. Bədii ədəbiyyat/Bədii ədəbiyyat
Издательство: Naxçıvan,Əcəmi
Количество сраниц: 352
Язык: Azərbaycan dili
Год издания: 2017
Информация: Psixoloji-fəlsəfi "Baş" romanı müasir postmodernizm ədəbiyyatının parlaq nümunəsidir. İlk baxışdan romanın süjet xətti Bakı xanlığında Rusiya imperiyası işğalçı ordusunun komandanı general Sisianovun başının kəsilməsi və başın Fətəli şah Qacara göndərilməsidir. Ancaq general Sisianovun başının bu "səyahəti" geniş bir coğrafiyada - Azərbaycan xanlıqlarında, Gürcüstan çarlıq və knyazlıqlarında, Dağıstanda, Rusiyada, Qacarlar səltənətində, Osmanlı imperiyasında, hətta Avropada cərəyan edən hadisələri, insan xarakterlərini təsvir etmək üçün romanda geniş imkan yaratmışdır. Bu möhtəşəm romanda realizm ilə mistikanın vəhdəti böyük ustalıqla işlənmişdir.
Количество обращений: 19