По указу Председателя Верховного Меджлиса Нахчыванской Автономной Республики, 17 февраля 2011 года был создан Центр Нахчывановедения Верховного Меджлиса Нахчыванской Автономной Республики.
     

    Культура. Наука. Образование


А Б В Г Д Е Ж З И К Л М Н О П Р С Т У Ф Х Ц Ч Ш Щ Э Ю Я

Sadıqov Bəxtiyar (buraxılışa məsul) : "Azərbaycan" 90
Kitabda "Azərbaycan" qəzetinin 90 illik yubileyi haqqında foto-xatirələr verilmişdir
Şərif Əziz : "Molla Nəsrəddin" necə yarandı
Əməkdar elm xadimi, professor Əziz Şərifin "Molla Nəsrəddin" necə yarandı monoqrafiyasında Cəlil Məmmədquluzadənin həyatı və yaradıcılığının birinci dövründən bəhs olunur
Paşayev Ataxan : "Molla Nəsrəddin": dostları, düşmənləri
Əsasən ilk mənbələrə istinad edilərək yazılmış bu kitabda "Molla Nəsrəddin" jurnalının Şərq xalqlarının oyanmasındakı rolu, onun çar mütləqiyyətinə, burjuaziya-mülkədar zülmünə, Şərq müstəbidlərinə, habelə cəhalət və islam dininin ehkamlarına qarşı apardığı barışmaz mübarizəsi öz əksini tapmışdır
Azərbaycan Milli Elmlər Akademiyası , Azərbaycan Respublikası Təhsil Nazirliyi  : "Regionların sosial- iqtisadi inkişafında informasiya-kommunikasiya infrastrukturunun formalaşması və idarə edilməsi. (Beynəlxalq elmi-praktik konfransın materialları)
Məcmuə Azərbaycan Respublikasının Prezidenti cənab İlham Əliyevin müəllifi olduğu və qısa müddətdə böyük uğur qazanan "Azərbaycan Respublikası regionlarının sosial-iqtisadi inkişafı" Dövlət Proqramının qəbul olunmasının iki illiyinə həsr olunmuş Beynəlxalq elmi-praktik konfransın materialları əsasında hazırlanmışdır. Məcmuəyə daxil olan məruzə və tezislərdə bu proqrama uyğun olaraq Respublikanın bölgələrində informasiya-kommunikasiya texnologiyaları infrastrukturunun formalaşması və düzgün istifadə olunması ilə əlaqədar yaranan elmi və praktik problemlər, gözlənilən nəticə və perspektivlər, bu istiqamətdə yaxın gələcəkdə informasiya texnologiyaları, təhsil və elm sahələrində qarşıda duran vəzifələr və fəaliyyət istiqamətləri təhlil edilmişdir.
Seyid Surə : "Şərq qapısı" qəzeti və Naxçıvanda ədəbi mühit (monoqrafiya)
Monoqrafiyada ilk dəfə olaraq Naxçıvanda mətbuatın yaranması tarixi və inkişaf yolu araşdırılır, Azərbaycan ədəbiyyat tarixinin öyrənilməsində "Şərq qapısı" qəzetinin rolu məsələsi aydınlaşdırılır, Naxçıvanda tənqid və ədəbiyyatşünaslıq elminin formalaşması və inkişafında "Şərq qapısı qəzetinin rolundan geniş bəhs edilir
Məmmədov Məmməd : Heydər Əliyev çörəyi
Kitabda müəllif siyasət və sosial ədalət, sosial-iqtisadi problemlər, cəmiyyət və mətbuat və b. mövzulara toxunmuşdur
Məmmədov Məmməd : Mənim həyat məktəbim (elmi və publisistik yazılar)
Kitabda Naxçıvan MR Ali Məclisinin deputatı, Azərbaycan Respublikasının və Naxçıvan Muxtar Respublikasının Əməkdar jurnalisti, tarix üzrə fəlsəfə doktoru, dosent Məmməd Yarəli oğlu Məmmədovun region mətbuatı ilə bağlı mətbuatda dərc olunan elmi və publisistik yazıları toplanmışdır
Məmmədov Məmməd : Mənim qəzetli dünyam
Bu kitabda Azərbaycan Yazıçılar Birliyinin üzvü, Əməkdar jurnalist Məmməd Məmmədovun son illər dövri mətbuatda dərc olunmuş publisistik yazıları, oçerkləri və məqalələri toplanmışdır
Məmmədov Vüsal, Yurdoğlu Elxan : Mətbuatda yaşayan işıq
Bu kitabda Azərbaycan Respublikasının və Naxçıvan Muxtar Respublikasının əməkdar jurnalisti, tarix üzrə fəlsəfə doktoru, dosent, II, III və IV çağırış Naxçıvan Muxtar Respublikası Ali Məclisinə deputat seçilən Məmməd Məmmədovun şərəfli ömür yolundan bəhs edilir
Azərbaycan Respublikasının Milli Arxiv İdarəsi  : Molla Nəsrəddin jurnalının nəşri tarixindən
Öz nəşrinin ilk günlərindən başlayaraq, köhnə dünya ilə ölüm-dirim mübarizəsinə girmiş "Molla Nəsrəddin" jurnalı təkcə Güney Qafqazda və Rusiyada deyil, Yaxın və Orta Şərq ölkələrində də geniş yayılmış, böyük şöhrət qazanmışdır. Jurnalın səhifələrində müstəmləkəçi dövlətlərin milli-müstəmləkə zülmü, çar mütləqiyyəti ifşa olunurdu
1 - 2