По указу Председателя Верховного Меджлиса Нахчыванской Автономной Республики, 17 февраля 2011 года был создан Центр Нахчывановедения Верховного Меджлиса Нахчыванской Автономной Республики.
     

    Социальные и гуманитарные науки


А Б В Г Д Е Ж З И К Л М Н О П Р С Т У Ф Х Ц Ч Ш Щ Э Ю Я

Azərbaycan Respublikası  : "Azərbaycan Respublikası regionlarının 2009-2013-cü illərdə sosial-iqtisadi inkişafı Dövlət Proqramı"nda Naxçıvan iqtisadi rayonu üzrə müəyyənləşdirilmiş tədbirlərdən çıxarış
Kitabda "Azərbaycan Respublikası regionlarının 2009-2013-cü illərdə sosial-iqtisadi inkişafı Dövlət Proqramı"nda Naxçıvan iqtisadi rayonu üzrə müəyyənləşdirilmiş tədbirlər verilmişdir
Bağırov Mehdi : "Statistika" fənnindən tədris-metodiki vəsait
Kitabda statistikanın nəzəri əsasları üzrə bütün bölmələrə diqqət yetirilmiş, təriflər, məzmun və istifadə üzrə izahatlar verilir, tanınmış alim-statistiklər haqqında bəhs olunur.
Naxçıvan Muxtar Respublikası Ali Məclisi  : 2000-2005-ci illərdə Naxçıvan Muxtar Respublikasında sosial-iqtisadi inkişaf
Kitabda Naxçıvan Muxtar Respublikanın sənaye məhsulları, kənd təsərrüfatının məhsulları, rabitə xidmətlərinin həcmi və s. haqqında məlumatlar verilmişdir
Bağırov Mehdi : Aqrar sahədə resurs potensialı, onun istehsal və satış sisteminin formalaşmasında rolu
Monoqrafiyada aqrar sahənin resurs potensialına izahat verilir, onun istehsal və satış prosesinin formalaşmasındakı rolundan geniş bəhs olunur.
Bağırov Mehdi : Aqrar sahənin inkişafı və marketinq prinsiplərindən istifadə
Monoqrafiyada ölkənin iqtisadi təkamülünün müasir mərhələsində aqrar sahənin inkişafına nəzər yetirilir, kənd təsərrüfatındakı mümkün istehsal və satış proseslərinin həyata keçirilməsində marketinq prinsiplərindən istifadə haqqında geniş bəhs olunur.
Rüstəmov Ağarza, Quliyev Əlövsət, Qasımov Dilsuz : Aqrar sahənin inkişafının regional problemləri (Dərs vəsaiti)
Dərs vəsaitində aqrar sahənin inkişafı, aqrar sahədə sahibkarlıq fəaliyyəti və onun formalaşdırılması, ərzaq təhlükəsizliyi və qida sənayesi müəssisələrində innovasiya amili, aqrar sahədə istehsal sahibkarlığı və s. mövzular haqqında məlumat verilmişdir.
Rüstəmov Ağarza, Qasımov Dilsuz : Aqrar sferanın iqtisadiyyatı və idarə edilməsi (Dərs vəsaiti)
Dərs vəsaitində aqrar sferanın iqtisadiyyatı və idarə edilməsi kursunun elmi-metodoloji əsasları, aqrar sahənin inkişaf istiqamətləri, kənd təsərrüfatında sahənin və regionların spesifik xüsusiyyətləri nəzərə alınmaqla mövcud ehtiyat mənbələrinin aşkar edilməsi, sahibkarlıq formalarının inkişafı, infrastrukturun təşkili, kənd təsərrüfatında idarəetmə sistemi və onun təkmilləşdirilməsi yolları müasir tələblər baxımından təhlil edilmişdir.
Əliyev İlham : Azərbaycan 2013-2003. Əsrə bərabər illər. İqtisadiyyat inkişaf və tərəqqi amili kimi
Kitabda 2003-2013- cü illərdə Azərbaycan iqtisadiyyatının inkişafi haqqında məlumatlar verilmişdir.
Azərbaycan Respublikası  : Azərbaycan Respublikası regionlarının 2009-2013-cü illərdə sosial-iqtisadi inkişafı dövlət proqramı
Kitabda ölkənin iqtisadi sahədə həyata keçirilən tədbirləri, yerli və xarici investisiyaları, müasir texnologiyaları, yeni iş yerlərinin yaradılması, ölkənin iqtisadi qüdrətinin artırılması və s. haqqında məlumatlar verilmişdir
Əhmədov Teymur (tərtib edən) : Azərbaycan Respublikası regionlarının sosial-iqtisadi inkişafı. Dövlət proqramı (2004-2008-ci illər)
Bu tarixi sənəddə Azərbaycan Respublikasında sosial-iqtisadi inkişafın keyfiyyətcə yeni mərhələsində regionlarda əmək ehtiyatlarından, təbii və iqtisadi potensialdan səmərəli istifadə etməklə iqtisadiyyatın davamlı inkişafı, əhalinin məşğulluğunun artırılması və yoxsulluq səviyyəsinin azaldılması kimi məsələlərin həlli nəzərdə tutulmuşdur
1 - 2 - 3 - 4 - 5 - 6 - 7