По указу Председателя Верховного Меджлиса Нахчыванской Автономной Республики, 17 февраля 2011 года был создан Центр Нахчывановедения Верховного Меджлиса Нахчыванской Автономной Республики.
     

    Естественные науки


А Б В Г Д Е Ж З И К Л М Н О П Р С Т У Ф Х Ц Ч Ш Щ Э Ю Я

Rzayev Bayram : Dəri texnologiyası
Kitabda dəri texnologiyasının bütün sahələrinə toxunulımuşdur.
Hüseynov Qorxmaz : Gümüş və onun birləşmələri
Kitabda gümüşün dövri sistem cədvəlində mövqeyi, atomunun quruluşu, təbiətdə yayılmış mineralları, sənayedə və laboratoriyada alınması üsulları, fiziki-kimyəvi xassələri, tətbiqi, mühüm qeyri-üzvi və üzvi birləşmələri, bir sıra kimyəvi elementlərlə əmələ gətirdiyi ikili və üçlü sistemlərinin faza tarazlıqları, gümüş və onun bəzi birləşmələrinin nano və mikrohissəcik halında alınması və xassələrinin tədqiqi haqqında yığcam məlumatlar şərh edilmişdir.
Mamadova Gunel : Hydrothermal Synthesis of Different Structural Types of Zeolites
Kitab seolitlərin müxtəlif struktur növlərinin hidrotermal sintezinə həsr olunub.
Rzayev Bayram, Məmmədxanova Aliyə : İndium
Kitab-monoqrafiya iki hissədən ibarətdir. Birinci hissədə indiumun fiziki, kimyəvi xassələrinə, əsas birləşmələrinin alınmasına, indiumun filiz və konsentratlardan ayrılmasına, saf indium metalının alınmasına, eyni zamanda indiumun analitik kimyasına aid geniş materiallar verilmişdir. İkinci hissədə indiumun müasir elektronikada tətbiq oluna bilən üçlü halkogenid birləşmələrinin alınmasına həsr olunmuş yeni üsullarla alınma metodları şərh olunmuşdur.
Rzayev Bayram : Kimya tarixi (iki cilddə)
Kitabda ən qədim dövrdən - odun kəşfindən başlayaraq, yunan filosoflarının ideyaları, əlkimya, yatrokimya dövrü, flogistom nəzəriyyəsi, inqilab dövrü, XVIII əsrdə eksperimental kimya, XIX əsrin birinci yarısında Rusiyada kimya, XIX əsrin sonunda isə fizika sahəsində edilən kəşflər, partlayıcı və zəhərləyici maddələr, bəşəriyyətin başı üstündə daim fırlanan üç qara bulud - kütləvi qırğın silahları, elementlərin kəşfi və adlarının mənşəyi və s. başlıqlar altında yığcam məlumatlar şərh edilmişdir.
Rzayev Bayram : Kimya tarixi (iki cilddə)
Kitabda kimyəvi sintezin, quruluş nəzəriyyəsi və stereokimyanın, bütövlükdə analitik kimyanın, metallurgiyanın inkişaf tarixi şərh edilmiş və sənaye kimyası haqqında məlumatlar öz əksini tapmışdır. Burada həmçinin, ən ümdə hadisələr və kəşflərin xronologiyası, kimya üzrə Nobel mükafatı laureatlarının siyahısı da verilmişdir.
Rzayev Bayram, Qarayev Əhməd : Molibden
Kitabda molibden və onun birləşmələrinin alınması və xassələrinə dair; molibdenin minerallarının və onlardan flotasiya üsulu ilə konsentratların alınmasına; konsentratlardan molibden birləşmələrinin və metal molibdenin alınma texnologiyasına; molibdenin vəsfi və miqdari təyini metodlarına və flotasiya prosesinin mahiyyətinə dair yığcam materiallar verilmişdir.
Мамедова Гюнель : Термические и гидротермальные превращения в сложных алюмосиликатах
Книга посвящена изучению термического и гидротермального превращения Мg-содержащих сложных алюмосиликатов - каолинита, антигорита, доломита и обсидиана методами рентгенофазового, термогравиметрического и рентгеноспектралного анализов, что позволяет прогнозировать их технологические свойства.