By the decree of 13-04/S dated February 17.2011 Chairman of the Supreme Majlis of Nakhchivan Autonomous Republic was established Center of Nakhchivan Study.
     

Filologiya.Bədii ədəbiyyat

 
 
Book name: Azərbaycan və türk dilinin əlaqəli tədrisi metodikası  
Author:  Maqsudov Elbəyi
Theme: Filologiya. Bədii ədəbiyyat/Dilçilik
Publishing: Naxçıvan,Əcəmi
Page count: 336
Language: Azərbaycan dili
Publishing year: 2017
Information: Monoqrafiyada ali məktəblərin filologiya fakültələrində Azərbaycan və türk dilinin müqayisəli tədrisi imkanları araşdırılmış, türk dili ilə əlaqələrdən, qarşılaşdırmalardan istifadə etməklə Azərbaycan dilinin müxtəlif bölmələrinin daha mükəmməl mənimsədilməsi, tələbələrin linqvistik təfəkkürünün inkişaf etdirilməsi, təlimin səmərəliliyinin yüksəldilməsi yolları elmi-metodik şəkildə geniş şərh edilmişdir.
Number of readings: 19