By the decree of 13-04/S dated February 17.2011 Chairman of the Supreme Majlis of Nakhchivan Autonomous Republic was established Center of Nakhchivan Study.
     

    Filologiya. Bədii ədəbiyyat


A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

Ordubadi Salik : "Gülşəni-vəhdət" Divan
Bu divanda Salik Ordubadinin yalnız Azərbaycan türkcəsində qələmə aldığı əsərləri verilmişdir
Həsənli Tural : "Mən həyata gecikmişəm..."
Bu kitabda müəllif həyatda gördüklərini qeyd edib
Şabanoğlu Tağı : "Oğlan-qız" əfsanəsi, yaxud Gilan gözəli
Azərbaycan şifahi xalq ədəbiyyatının ən qədim nümunələrindən biri olan, bəlkə də əmək nəğmələrindən çox-çox əvvəl yaranan əfsanələr tarixi həqiqətlərin zaman-zaman bu günümüzə gəlib çatmış ən nadir və yaddaşlarda iz salan nümunəsidir."Oğlan- qız" əfsanəsi Gilan şəhərinin təşəkkül tapdığı bir dövrdən bəhs edir
Əlfi İlqar (tərtibçi) : Amerika ədəbiyyatı antologiyası
Kitaba Amerika ədəbiyyatının dəyərli əsərləri daxil edilmişdir.
Vəkil Əli, Tahirov Kərim, Həmid Taleh : Ana dedim, qarşımda gözəl bir səhnə açıldı
Kitaba Azərbaycan ədəbiyyatında və eləcə də digər xalqların poeziyasında qədim zamanlardan bugünədək ana haqqında yazılmış şeirlər daxil edilmişdir. Bu şeirlərdə övlad, ana, valideyn sevgisi,Vətən və onun tükənməyən istəyi poetik hisslərlə naxışlanır, anaya olan sonsuz məhəbbətdən söz açılır
Ülvi Əbülfəz : Ana, mən qocaltdım, ya zaman səni
Kitaba şairin müxtəlif illərdə qələmə aldığı şeirlər daxil edilmişdir.
Sultanlı Əli (tərtib edən) : Antik ədəbiyyat antologiyası
Oxuculara təqdim edilən bu kitaba qədim yunan xalq ədəbiyyatı nümunələri, müxtəlif əsatirlər və miflər, eyni zamanda antik yunan ədəbiyyatı korifeylərindən Homerin, Hesiodun, Esxilin, Evripidin, Sofoklun, Aristofanın, Aristotelin uzun əsrlər boyu dünya ədəbiyyatı xəzinəsini bəzəyən inciləri və qədim Roma ədəbiyyatından nümunələr daxil edilmişdir.
Sultanlı Əli : Antik ədəbiyyat antologiyası
Bu kitaba qədim yunan xalq ədəbiyyatı nümunələri, müxtəlif əsatirlər və miflər, eyni zamanda antik yunan ədəbiyyatı korifeylərindən Homerin, Hesiodun, Esxilin, Evripidin, Sofokulun, Aristofanın, Aristotelin uzun əsrlər boyu ədəbiyyat xəzinəsini bəzəyən inciləri daxil edilmişdir
Sultanlı Əli : Antik ədəbiyyat antologiyası
"Antik ədəbiyyat antologiyası"nın ikinci cildinə qədim Roma ədəbiyyatından nümunələr daxil edilmişdir
Şabanoğlu Tağı : Apardı sellər Saranı
Yaranmış əfsanələrin ən dəyərlisi sayılan "Apardı sellər Saranı" əfsanəsi bu günümüz üçün də önəmli bir əhəmiyyətə malikdir. Burada Saranın başına gələn müsibətlərdən söz açılmışdır
1 - 2 - 3 - 4 - 5 - 6 - 7 - 8 - 9 - 10 - 11 - 12 - 13 - 14 - 15