By the decree of 13-04/S dated February 17.2011 Chairman of the Supreme Majlis of Nakhchivan Autonomous Republic was established Center of Nakhchivan Study.
     

    Filologiya. Bədii ədəbiyyat


A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

Əliyev Oruc : "Kitabi-Dədə Qorqud" və Azərbaycan folkloru
Monoqrafiyada "Kitabi-Dədə Qorqud" boyları ilə nağılların oxşar motiv və süjetləri müqayisəli şəkildə təhlil olunur
Kamal Rüstəm : "Kitabi-Dədə Qorqud": arxaik ritual semantikası
Kitabda dastan laylarının açılmasında, şamançılıqla bağlı struktur elementlərin öyrənilməsində adların semantik izahı verilmişdir
Bəydili (Məmmədov) Cəlal (Tərtib edən) : Atalar sözü
Bu nəşrdə elin düşüncə dünyasından qopan Azərbaycan atalar sözlərinin toplanması və nəşri sahəsində yüz ildən artıq bir dövr ərzində göstərilən zəngin fəaliyyətin başlıca nəticələri əhatə olunmuşdur
Abdulla Bəhlul, Babazadə Qızılgül : Azərbaycan bayatıları
Bayatılar Azərbaycan şifahi xalq ədəbiyyatından yazılı ədəbiyyata da keçmişdir. Obrazlarının yeniliyi, qeyri-adiliyi ilə səciyyələnən, hikmət yükü ağır, məna və mətləbcə zəngin olan həmin nadir sənət inciləri həm də musiqi ilə əlaqədardır
Məmmədhüseyn Təhmasib, Axundov Əhliman : Azərbaycan dastanları
Bu cildə haqq aşığı Qurbani haqqında rəmzi-məcazi səciyyəli "Qurbani", astral məzmunlu "Tahir və Zöhrə", "Dədə Qorqud dünyası ilə çox yaxından səsləşən "Novruz", ailə- məişət mövzulu "Alı xan", eləcə də qəhramanlıq dastanlarından məhəbbət dastanlarına keçid təsiri bağışlayan "Lətif şah" kimi çox sevilən, xalqın duyğu və düşüncələrini tərənnüm edən dastanlar daxil edilmişdir
Məmmədhüseyn Təhmasib, Axundov Əhliman : Azərbaycan dastanları
Azərbaycan xalq dastanları içərisində elələri var ki, qəhrəmanlıqla məhəbbətin birləşdirilməsi, uzlaşdırılması yolu ilə yaradılmışdır. Təqdim olunan cildə daxil edilmiş, xalq içərisində sevilib geniş yayılan "Əsli və Kərəm", "Abbas və Gülgəz", "Leyli və Məcnun" və s. dastanlar bu qəbildəndir
Axundov Əhliman : Azərbaycan dastanları
Azərbaycan xalq dastanlarının bu cildində əsrlərin sınağından çıxaraq xalqımızın mənəvi aləminin, bədii təfəkkürünün, estetik zövqünün zənginləşməsində müstəsna rol oynamış, mövzuca rəngarəng dastan nümunələri toplanmışdır
Məmmədhüseyn Təhmasib : Azərbaycan dastanları
"Azərbaycan dastanları" nın təqdim olunan cildi mükəmməl aşıq-dastançı ənənəsinin məhsulu kimi meydana çıxmış "Koroğlu" eposunu əhatə edir. Aşıq sənətinin möhtəşəm əsəri kimi bu dastan mənsub olduğu xalqın əxlaqına, mənəviyyatına təsir göstərmişdir
Axundov Əhliman : Azərbaycan dastanları
"Azərbaycan dastanları"nın bu cildində müasir dastanlardan şair Nəbi Kəlbəcərlinin "Dilsuz və Xəzangül"ü, Aşıq Əli Köçəsgərlinin "Şahzadə Bəhrəm"i ilə "Fərhad və Şirin"i ilə yanaşı, kökünü əsasən xalq dastanlarından alan, təkmilləşmə xüsusiyyətlərini yaşadıb-qoruyan "Şahzadə Seyfəlmülük və Bədiəlcamal", "Aşıq Alı" kimi dastan nümunələri daxil edilmişdir
Cəfərli Məhərrəm : Azərbaycan dastanlarının struktur poetikası
Bu monoqrafiya Azərbaycan dastanşünaslığına ciddi töhfədir. Ümumtürk dastançılıq ənənəsində dastanlarımızın yeri, genezisi, folklor mətni kimi strukturu, obrazlar sistemi, dastan-mif əlaqələri və başqa məsələlər elmi-nəzəri dəlillərlə şərh edilir
1 - 2 - 3 - 4 - 5