By the decree of 13-04/S dated February 17.2011 Chairman of the Supreme Majlis of Nakhchivan Autonomous Republic was established Center of Nakhchivan Study.
     

    Filologiya. Bədii ədəbiyyat


A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

Əliyev İsmayıl : "Divanü lüğat-İt-Türk"də atalar sözləri
Elmi iddiası olmayan bu kitabda müəllifin "Divanü lüğat-İt-Türk" əsərindəki atalar sözləri haqqında düşüncələri, onlardan bəzilərinin təhlilindən doğan ümumiləşdirmələri verilmişdir.
Əliyev İsmayıl : "Divanü lüğat-İt-Türk"də Azərbaycan türkcəsi sözləri
Kitabda Mahmud Kaşğarinin "Divanü lüğat-İt-Türk" əsərində olan azəri türkcəsinə aid sözlər seçilmiş və onların müasir ədəbi dilimizdə, həmçinin dialektlərdə, xüsusilə Naxçıvan ləhcəsində işlənmə vəziyyətləri araşdırılmışdır.
Həsənova Sədaqət : "Füyuzat" jurnalı və dil problemləri
Kitabda XX yüzilin əvvəlində nəşr edilən "Füyuzat" jurnalının dil məsələləri ilə bağlı problemlərə münasibətindən, mürəkkəb və mübahisəli, geniş və çoxcəhətli dilindən bəhs edilir
Həsənova Sədaqət : "Füyuzat" jurnalı və ədəbi dil
Monoqrafiyada XX yüzilin əvvəlində nəşr olunan "Füyuzat" jurnalı linqvistik baxımdan araşdırılmışdır. Dərginin fonetik, leksik-frazeoloji və qrammatik xüsusiyyətləri təhlil edilərək ədəbi dil normaları ilə münasibəti müəyyənləşdirilmiş və onlar ədəbi dil faktı kimi konkret nümunələrlə əsaslandırılmışdır.
Dəmirçizadə Ə : "Kitabi-Dədə Qorqud" dastanlarının dili
Təqdim edilən kitabda dastanın Azərbaycan dilinin ilk təşəkkül dövrünü aydınlaşdıran zəngin və dolğun mənbə olduğu açıqlanır
Azərbaycan Milli Elmlər Akademiyası Nəsimi adına Dilçilik İnstitutu  : "Kitabi-Dədə Qorqud" dilinin izahlı lüğəti
Oxuculara təqdim edilən bu lüğət abidənin söz xəzinəsi barəsində ilk leksikoqrafik əsərdir. Lüğətin yazılmasında məqsəd işlənmə intensivliyindən və mənşəyindən asılı olmayaraq, bütün sözləri qeydə almaq, sözlərin dastanın dilindəki semantik və qrammatik mənalarını əyani göstərməkdir. Kitabda sabit söz birləşmələri, sözlərin məcazi mənaları da verilmişdir.Lüğətdə 2400-ə yaxın sözün izahı verilir.
Vəliyeva A, Mahmuov M : "Kitabi-Dədə Qorqud" dilinin statistik təhlili
Kitabda dünya türkologiya elmində ilk dəfə olaraq azərbaycan xalqının qədim yazılı abidəsi "Kitabi-Dədə Qorqud" dastanlarının statistik tədqiqinin nəticələri əksini tapmışdır
Azərbaycan Dillər Universiteti  : Almanca-Azərbaycanca lüğət
Lüğət təxminən 40000-ə yaxın söz və ifadəni əhatə edir. Lüğət əsasən alman dilini öyrənənlərə, alman bədii ədəbiyyatını, ictimai-siyasi, elmi-kütləvi ədəbiyyatı oxuyub tərcümə etməyə kömək məqsədini güdür
Ağalarov Arif, Həsənova Samirə, Cəfərova Fəxriyyə : Ana dilindən praktik məşğələ
Dərs vəsaiti iki hissədən ibarətdir. Birinci hissədə fonetika və leksikologiyaya, ikinci hissədə isə morfologiyaya və sintaksisə aid çalışmalar, testlər və düşündürücü nəzəri suallar verilmişdir.
İmanlı Akif : Araz vadisinin oykonimləri
Kitab Naxçıvan çevrəsi, yaxud Araz vadisi oykonimlərinin linqvistik xüsusiyyətlərinin öyrənilməsi məsələlərini əhatə edir. Kitabda Türkiyə Cümhuriyyətinin İğdır Vilayətinə daxil olan Aralıq və Qaraqoyunlu bölgələrinin oykonimlərinin leksik tərkibi müəyyənləşdirilərək, onların etimoloji təhlili verilir və yaranma yolları şərh edilir.
1 - 2 - 3 - 4 - 5 - 6 - 7 - 8 - 9 - 10