By the decree of 13-04/S dated February 17.2011 Chairman of the Supreme Majlis of Nakhchivan Autonomous Republic was established Center of Nakhchivan Study.
     

    Təbiət elmləri


A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

Qarayev Əhməd : Gümüşlü qurğuşun-sink filizinin kompleks emalının elmi və praktiki əsaslarının işlənməsi
Monoqrafiya əsasən qurğuşun və onun birləşmələrinin alınması və xassələrinə, Gümüşlü qurğuşun-sink filizindən kollektiv və seçici flotasiya metodu ilə qurğuşun sulfid konsentratının alınmasına, hidrometallurji metodlarla konsentratın işlənməsinə, qurğuşunun bir sıra ikili və üçlü birləşmələrinin su mühitində sintez şəraitinin öyrənilməsinə, qara qurğuşunun alınmasına və s. məsələlərə həsr olunmuşdur.
Məmmədova Günel : Naxçıvan Muxtar Respublikasının seolitləri, mövcud istifadəsi və perspektivləri
Kitabda müasir analiz metodlarından istifadə etməklə Naxçıvan Muxtar Respublikasının təbii mineralı – seolitin termiki davamlılığı, dehidratlaşma xüsusiyyətləri, aqressiv mühitə davamlılığı, ion-mübadilə xassələri öyrənilmiş, seolitlərə xas olan quruluş kəmiyyətləri hesablanmışdır. Təbii seolitlərin quruluşları, tərkibi, fiziki-kimyəvi xassələri, təsnifatı, nomenklaturası və tətbiq sahələri haqqında yığcam məlumatlar şərh edilmişdir.