By the decree of 13-04/S dated February 17.2011 Chairman of the Supreme Majlis of Nakhchivan Autonomous Republic was established Center of Nakhchivan Study.
     

    Səhiyyə. Tibb elmləri


A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

Novruzov Niyazi, Məmmədov Adil : Bel-oma ağrıları (elmi-kütləvi vəsait)
Kitabda müasir dövrün ən geniş yayılmış patologiyası olan bel-oma ağrılarının səbəbləri, əlamətləri, diaqnostikası, elmi və ənənəvi, xüsusilə də, ambulator şəraitdə mümkün olan müalicə üsulları barədə ətraflı məlumat verilir.
İbrahimov Malikəjdər, İbrahimova İradə : Daxili xəstəliklər fənninə aid köməkçi vəsait
Kitabda tibbin bir sıra sahələrinə aid testlər verilmiş, həmçinin sindromlar, simptomlar, tibbi terminlərin izahı, laborator və funksional müayinələr və s. haqqında da qeyd olunmuşdur.
İbrahimov Malikəjdər : Daxili xəstəliklərdən kardiologiyaya aid test nümunələri və izahlı cavabları (dərs vəsaiti)
Vəsaitdə ürəyin ritm pozğunluğu, kəskin koronar sindrom, miokard infaktı, ürək qüsurları, ağciyər arteriyasının tromboemboliyası, sinkopal vəziyyət və s. mövzularda test tapşırıqları və izahlı cavabları verilmişdir.
İbrahimov Malikəjdər : Daxili xəstəliklərdən seçilmiş mühazirələr (hərbi terapiya)
Kitabda Azərbaycanda hərbi terepiyanın inkişafı, kəskin şüa xəstəliyi, zərbə dalğası ilə orqanizmin zədələnməsi, yaralılarda daxili üzvlərin pataloji dəyişiklikləri, daxili xəstəliklərdə təxirəsalınmaz vəziyyətlər və müalicə prinsipləri, hərbi tibbi ekspertiza haqqında məlumat veilmişdir.
İbrahimov Malikəjdər, İbrahimova İradə : Daxili xəstəliklərə aid testlər və izahlı cavablar (dərs vəsaiti)
Kitab daxili xəstəliklərin etiologiyası, patogenezi, kliniki mənzərəsi, yeni diaqnostik müayinə, müalicə və profilaktika, əmək ekspertiza məsələləri son materiallarla nəzərə alınaraq hazırlanmışdır.
İbrahimov Malikəjdər, İbrahimova İradə : Daxili xəstəliklərə aid testlər və izahlı cavablar (dərs vəsaiti)
Kitabda daxili xəstəliklərin müasir etiopatogenezini, klinikasını, diaqnostika və diferensial diaqnostikasını, müalicə və profilaktikasını əks etdirən testlər və izahlı cavablar verilmişdir.
Məmmədov Adil : Naxçıvan cərrahiyyəsinin inkişaf tarixi
Kitabda Naxçıvan MR ərazisinin müxtəlif bölgələrində cərrahiyyənin yaranma və inkişaf mərhələlərindən, bu işdə rolu olan bütün cərrahi peşə sahiblərinin fəaliyyətindən bəhs olunur.
Alimetov Sərvər, Əzizov Vəsadət, Əliyev Alı : Parakardiologiya
Kitabda digər xəstəliklər və hallar zamanı ürək-qan damar sistemində baş verən dəyişikliklər və zədələnmələr haqqında geniş məlumat verilmişdir.
Abdullayev İsa : Peritonitlər (etiologiyası, patogenezi, modelləşdirilməsi, klinikası, diaqnostikası və müalicə taktikası)
Monoqrafiya abdominal cərrahiyyənin ən aktual məsələlərindən biri olan peritonitlərin etiologiyası, patogenezi, eksperimental modelləşdirilməsi, klinikası, diaqnostikası və müalicəsi məsələlərinə həsr olunmuşdur.Monoqrafiyada müəllifin çoxillik tədqiqatlarının nəticələri, çoxsaylı səmərələşdirici təkliflərin təfərrüatı ilə təsviri, tibbi praktikada istifadəsinin nəticələri öz əksini tapmışdır.
Bababəyli Etibar : Qaraciyər exinokokkozu və cərrahi müalicəsinin müasir aspektləri
Kitab qaraciyər exinokokkozunun tarixi, etiologiyası, epidemiologiyası, klinikası, topik diaqnostikası, fəsadlarının profilaktikası, cərrahi müalicəyə hazırlıq, intensiv terapiya, ağrısızlaşdırma və exinokokkoektomiyanın müasir xüsusiyyətlərinə həsr olunub.
1 - 2