By the decree of 13-04/S dated February 17.2011 Chairman of the Supreme Majlis of Nakhchivan Autonomous Republic was established Center of Nakhchivan Study.
     

    Təbiət elmləri


A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

Azərbaycan Respublikası Dövlət Statistika Komitəsi  : Azərbaycanda ətraf mühit
Statistik məcmuədə ətraf mühitin vəziyyətini, təbii resursların mövcudluğunu və onlardan istifadəni səciyyələndirən informasiya verilmişdir. Məcmuədə atmosfer havasının, su obyektlərinin, torpaq və meşə resurslarının qorunması, qoruq işi, ayrı-ayrı faydalı qazıntıların hasilatı, ətraf mühitin qorunmasına çəkilən xərclər haqqında məlumatlar dərc olunmuşdur. Həmçinin əhalinin sayı, doğum, ölüm, təbii artım və s. haqqında məlumatlar göstərilmişdir.
Səfərov Arif : Ekologiya, ətraf mühit və onun mühafizəsi
Kitabda ekologiya elminin inkişaf tarixi, predmenti və vəzifələri, ətraf mühit amilləri, onların orqanizmə təsirinin ümumi qanunauyğunluqları, həyatın əsas mühitləri, bioloji ritmlər, təbiətin mühafizəsi və s. haqqında məlumat verilmişdir.
Məmmədov Zahid : Naxçıvanın təbii sərvətləri
Kitabda təbii sərvətlərdən səmərəli istifadənin yolları kompleks şəkildə araşdırılır. Bununla yanaşı, istehsal sahələrində təbii sərvətlərdən istifadə zamanı təbiətin mühafizəsi məsələlərinə də diqqət yetirilir
Рустамов Муса (Составители) : Экологические проблемы земли и альтернативные источники энергии
Kitabda ətraf mühitin antropogen çirklənməsi, müasir dövrün ekoloji problemləri və onun doğurduğu nəticə, neftin alternativ enerji növlərinin tətbiqinin zəruriliyi, həm də ətraf mühitin qlobal çirklənməsi ilə əlaqədar enerji daşıyıcılarının qazıntı kimi və dünya enerji istehlakının müasir vəziyyəti, inkişaf prioritetləri verilmişdir.