Naxçıvan Muxtar Respublikası Ali Məclisi Sədrinin 17 fevral 2011-ci il tarixli sərəncamı ilə Naxçıvan Muxtar Respublikası Ali Məclisinin Naxçıvanşünaslıq Mərkəzi yaradılmışdır.
     


   Milli Musiqi Günü
  15.9.2015

   15 sentyabr 2015-ci il tarixində kitabxanada "Milli Musiqi Günü" adlı sərgi təşkil edilmişdir. Sərgidə 24 Azərbaycan dilində, 3 xarici dildə kitab və 5 val nümayiş edilmişdir. Sərgidə "Üzeyir Hacıbəyov ensiklopediyası","Komediyalar və yumoristik miniatürlər", Karaoke ( Azərb. Xalq mahnıları və klassik romansları), Z.Səfərovanın "Azərbaycan musiqi elmi",Üzeyir Hacıbəyov yaradıcılığında nəzəri və estetik problemlər, F. Şuşinskinin "Azərbaycan xalq musiqiçiləri", A.Abbasovun"Ü. Hacıbəyovun sənətkarlığı", C.Quliyevin "Böyük humanist", Q.Məmmədlinin "Üzeyir Hacıbəyov ( 1885-1948), F. Əzimlinin "Musiqi alətlərimizin adları", Ü. Hacıbəylinin "Azərbaycan xalq musiqisinin əsasları", Seçilmiş əsərləri I-II c., İki fantaziya, İkinci fantaziya, Ləzgi rəqsi,Koroğlu I-II-III-IV-V pərdələr, "Leyli və Məcnun", "Əsli və Kərəm", "O olmasın, bu olsun"; Vallar- 1.Üzeyir Hacıbəyov Leyli və Məcnun; 2.Üzeyir Hacıbəyovun nəğmələri. Romanslar və instrumental pyesləri"; 3.Üzeyir Hacıbəyovun ariya və mahnıları. Oxuyur Bül-Bül; 4.Üzeyir Hacıbəyovun "Arşın- mal -alan" və "O olmasın, bu olsun" komediyalarından parçalar; 5.Üzeyir Hacıbəyovun Leyli və Məcnun operasından parçalar ; Xarici dildə- 1.Азербайджанская музыка; 2.У. Гаджибеков «Основы Азербайджанской народной музыки»; 3.У. Гаджибеков «Кёр-оглы» və s. materiallar nümayiş edilmişdir.Sərgi sentyabr ayının 21-dək nümayiş ediləcək.