Naxçıvan Muxtar Respublikası Ali Məclisi Sədrinin 17 fevral 2011-ci il tarixli sərəncamı ilə Naxçıvan Muxtar Respublikası Ali Məclisinin Naxçıvanşünaslıq Mərkəzi yaradılmışdır.
     

   Elektron KataloqA B C Ç D E Ə F G H X İ J K Q L M N O Ö P R S Ş T U Ü V Y Z

Açar Söz:
Kitab Adı:
Müəllif Adı:
Mövzusu:
Alt mövzusu:
Nəşri:
Kamal Rüstəm : "Kitabi-Dədə Qorqud": arxaik ritual semantikası
Kitabda dastan laylarının açılmasında, şamançılıqla bağlı struktur elementlərin öyrənilməsində adların semantik izahı verilmişdir
Kerimov V.İ. : Ancient dwellings of Azerbaijan
Monoqrafiya bu günə qədər xüsusi tədqiqat obyektinə çevrilməyən mürəkkəb problemlərdən birinə - "Azərbaycanın qədim məskənləri" nə həsr edilib. Burada məskənlərin yerləşdiyi ərazi və inkişafı, planlaşdırılması və quruluşu, tikinti materialları, həmçinin Yaxın Şərq ölkələri ilə qarşılıqlı əlaqələr kimi məsələlərə xüsusi diqqət yetirilir.
Kollektiv  : Azərbaycan dilinin funksional qrammatikası: sintaqmatika, söz birləşməsi və sadə cümlə sintaksisi
Kitabın bu cildi dörd hissədən ibarətdir. Birinci hissədə dil vahidlərinin danışıq aktında reallaşması, sintaqm anlayışları, ikinci hissədə dilin sintaktik vahidləri, üçüncü hissədə cümlə haqqında ümumi nəzəri biliklər, dördüncü hissədə isə mətn və diskurs münasibətləri, mətnin linqvistik və semantik təhlili öyrənilir.
Kərimov V.H. : Azərbaycan ərazisində ən qədim tayfa ittifaqlarının və dövlətlərin inşaat sənəti
Kitab indiyədək xüsusi araşdırma obyekti olmamış mürəkkəb problemlərdən birinə-Azərbaycan ərazisində ən qədim tayfa ittifaqlarının və dövlətlərin inşaat sənətinə həsr olunmuşdur.
Kərimov Kərim : Azərbaycan miniatürləri
Bu kitab-albom Şərq sənəti həvəskarlarını füsunkar, əfsanəvi gözəlliyə malik Azərbaycan miniatürləri ilə tanış edir. (Azərbaycan, ingilis, rus, ərəb dillərində)
Kərimi Siyavuş : Azərbaycan xalq mahnıları
Topluya Üzeyir Hacıbəyovun və Müslüm Maqomayevin "Azərbaycan el nəğmələri"(1927), Səid Rüstəmovun "Azərbaycan xalq melodiyaları"(1937) və Davud Məmmədbəyovun "Azərbaycan lirik xalq mahnıları"(1965) kitablarından götürülmüş xalq mahnıları daxil edilmişdir.
Kərimi Siyavuş : Azərbaycan xalq mahnıları
Topluya Üzeyir Hacıbəyovun və Müslüm Maqomayevin "Azərbaycan el nəğmələri"(1927), Səid Rüstəmovun "Azərbaycan xalq melodiyaları"(1937) və Davud Məmmədbəyovun "Azərbaycan lirik xalq mahnıları"(1965) kitablarından götürülmüş xalq mahnıları daxil edilmişdir.
Kazımbəyli İbrahim : Azərbaycanın İrəvan bölgəsi: sosial-iqtisadi və siyasi tarix (XIX-XX əsrin əvvəlləri)
Monoqrafiyada Azərbaycanın İrəvan bölgəsinin XIX-XX əsrin əvvəlləri tarixi - dövrü sistemli şəkildə tədqiq olunur. Əsərdə bölgənin Çar Rusiyası tərəfindən işğalı, bölgənin ərazisi və əhalisi, etnik tərkibi, inzibati-idarə sistemi, bu tarixi ərazimizdə erməni dövlətinin yaradılması, sosial-iqtisadi vəziyyət, o cümlədən İrəvan bölgəsində ermənilər tərəfindən törədilən soyqırımlar (1905-1907 və 1918-1920-ci illər) və deportasiyalar, arxiv sənədləri və mənbələr əsasında araşdırılır.
Kərimov V.İ : Azərbaycanın qədim məskənləri
Monoqrafiya bu günə qədər xüsusi tədqiqat obyektinə çevrilməyən mürəkkəb problemlərdən birinə - "Azərbaycanın qədim məskənləri" nə həsr edilib. Burada məskənlərin yerləşdiyi ərazi və inkişafı, planlaşdırılması və quruluşu, tikinti materialları, həmçinin Yaxın Şərq ölkələri ilə qarşılıqlı əlaqələr kimi məsələlərə xüsusi diqqət yetirilir.
Kəngərli Sübhi : C.Məmmədquluzadə adına Naxçıvan MR Ədəbiyyat Muzeyi
Kitab Cəlil Məmmədquluzadə adına Naxçıvan MR Ədəbiyyat muzeyindən, muzeyin yaranma tarixindən, oradakı eksponatlardan bəhs edir
1 - 2 - 3 - 4