Naxçıvan Muxtar Respublikası Ali Məclisi Sədrinin 17 fevral 2011-ci il tarixli sərəncamı ilə Naxçıvan Muxtar Respublikası Ali Məclisinin Naxçıvanşünaslıq Mərkəzi yaradılmışdır.
     

   Elektron KataloqA B C Ç D E Ə F G H X İ J K Q L M N O Ö P R S Ş T U Ü V Y Z

Açar Söz:
Kitab Adı:
Müəllif Adı:
Mövzusu:
Alt mövzusu:
Nəşri:
Şərif Əziz : "Molla Nəsrəddin" necə yarandı
Əməkdar elm xadimi, professor Əziz Şərifin "Molla Nəsrəddin" necə yarandı monoqrafiyasında Cəlil Məmmədquluzadənin həyatı və yaradıcılığının birinci dövründən bəhs olunur
Şabanoğlu Tağı : "Oğlan-qız" əfsanəsi, yaxud Gilan gözəli
Azərbaycan şifahi xalq ədəbiyyatının ən qədim nümunələrindən biri olan, bəlkə də əmək nəğmələrindən çox-çox əvvəl yaranan əfsanələr tarixi həqiqətlərin zaman-zaman bu günümüzə gəlib çatmış ən nadir və yaddaşlarda iz salan nümunəsidir."Oğlan- qız" əfsanəsi Gilan şəhərinin təşəkkül tapdığı bir dövrdən bəhs edir
Şabanoğlu Tağı : Apardı sellər Saranı
Yaranmış əfsanələrin ən dəyərlisi sayılan "Apardı sellər Saranı" əfsanəsi bu günümüz üçün də önəmli bir əhəmiyyətə malikdir. Burada Saranın başına gələn müsibətlərdən söz açılmışdır
Şirəliyev Məmmədağa : Azərbaycan dialektologiyasının əsasları
Kitabda Azərbaycan dialektləri və şivələrinin öyrənilməsi sahəsində görülmüş işlər elmi cəhətdən yekunlaşdırılmış və "Fonetika", "Morfologiya", "Sintaksis" və "Leksika" fəsillərinə ayrılmışdır
Şabanov Mehman : Azərbaycan tarixində Heydər Əliyev mərhələsi
Kitabda Heydər Əliyev şəxsiyyətinə Azərbaycanın dövlətçilik tarixi fonunda nəzər salınır. Əsərdə dahi dövlət xadiminin doğma xalqına həsr olunmuş ömür yolu arxiv sənədləri, dövri mətbuat materialları vasitəsilə tədqiq olunur.
Şirazi Sədi : Gülüstan. Bustan
Kitabda müəllifin iki ən məhşur əsəri - "Gülüstan" və "Bustan" əsərləri verilib. Faydalı nəsihətlər, zərbi-məsəllər, incə duyğularla zəngin olan bu əsərlər Yaxın və Orta Şərq xalqları arasında xüsusi şöhrətə malikdir.
Şabanov Mehman : Heydər Əliyev və Azərbaycanın ərazi bütövlüyü məsələsi
Kitabda xalqımızın ümummilli lideri Heydər Əliyevin Azərbaycanın ərazi bütövlüyünün qorunması istiqamətində gördüyü işlərdən, həyata keçirdiyi tədbirlərdən geniş bəhs olunmuşdur.
Şəhriyar Məhəmmədhüseyn : Heydərbabaya salam
Bu kitabçada Məhəmmədhüseyn Şəhriyarın iki hissədən ibarət olan "Heydərbabaya salam" poeması verilmişdir.
Şirəliyev Asif : İnsan kapitalı
Bu kitabda bütün dünya ölkələrində və o cümlədən bazar iqtisadi münasibətlərinin qərarlaşdığı bizim ölkəmizdə dövrü mətbuatda və ümumiyyətlə kütləvi informasiya vasitələrində insan kapitalı haqqında məlumat verilmişdir
Şirəliyev Asif, Mahmudov Ceyhun : İqtisadi artım və sosial tərəqqi (dərs vəsaiti)
Dərs vəsaitində iqtisadi artım kateqoriyasının mahiyyəti və məzmunu araşdırılmış, iqtisadi artım amilləri və onun nəzəri modelləri nəzərdən keçirilmiş, iqtisadi artımın proqnozlaşdırılması metodikası verilmiş və iqtisadi artıma nailolma yolları göstərilmişdir.
1 - 2 - 3 - 4