Naxçıvan Muxtar Respublikası Ali Məclisi Sədrinin 17 fevral 2011-ci il tarixli sərəncamı ilə Naxçıvan Muxtar Respublikası Ali Məclisinin Naxçıvanşünaslıq Mərkəzi yaradılmışdır.
     

    Filologiya. Bədii ədəbiyyat


A B C Ç D E Ə F G H İ J K Q L M N O Ö P R S Ş T U Ü V Y Z

Allahverdiyev Qərib : Azadlığın sosial-fəlsəfi tədqiqinin metodoloji məsələləri
Monoqrafiyada ali təhsil müəssisələrində “Fəlsəfə” kursunun mühüm istiqamətlərindən biri olan “azadlıq” problemini sosial-fəlsəfi və müqayisəli təhlilinin başlıca prinsip və metodoloji əsasları sistemli şəkildə araşdırılır.
Hüseynov Heydər : Azərbaycanda XIX əsr ictimai və fəlsəfi fikir tarixindən
Heydər Hüseynov bu kitabda XIX əsrdə yaşayıb-yaratmış görkəmli Azərbaycan mütəfəkkirlərindən Abbasqulu ağa Bakıxanov, Mirzə Fətəli Axundov, Mirzə Şəfi Vazeh, Mirzə Kazım bəy və Həsən bəy Zərdabinin dünyagörüşünü ustalıqla təhlil etmiş, bütövlükdə Azərbaycan fəlsəfə tarixinin sistemli tədqiqinin elmi əsasını yaratmışdır
Qədirzadə Qadir : Dünya və insan: başlanğıcın sonu, sonun başlanğıcı
Monoqrafiyada dünya insan münasibətləri, Qurani-Kərimdə, Hədisi-Şəriflərdə, bir sıra seçkinlərin baxışlarında məsələyə münasibət, həmçinin mənəvi mədəniyyətimizin ən ciddi məqamlarından sayılan insanın daxili aləmi, həyat və ölüm, bunların vəhdəti, kamillik həddinə yüksəlmə yolları araşdırılmışdır.
İbrahimov Səbuhi : Hacı Molla Məhəmməd Naxçıvaninin "Səhabəd-Dümü əsərində fəlsəfi düşüncələr
Əsərdə əsasən Məhəmməd(s) peyğəmbərin nəvəsi imam Hüseynin cəsarətli döyüşü, ölməz qəhrəmanlığı və şəhidlik zirvəsinin müqəddəsliyini özündə əks etdirən Kərbala hadisəsi maraqlı epizodlarla verilmişdir
İbrahimov Səbuhi : Hacı Molla Məhəmməd Naxçıvaninin "Səhabəd-Dümu" əsərində fəlsəfi düşüncələr
XIX əsrin görkəmli filosof və ilahiyyatçı alimi Hacı Molla Məhəmməd Məşədi Baba oğlu Naxçıvaninin "Səhabəd-Dümu" əsəri demək olar Naxçıvan diyarının ziyalı və orta təbəqəsi, həmçinin əhalinin əksər faizi üçün yazılmış Şərq fəlsəfi tarixini özündə əks etdirən hadisələrin geniş və obyektiv qələmə alındığı ilk kitabdır.
İbrahimov Səbuhi : Heydər Əliyev və əxlaqi dəyərlər
Kitabda dahi şəxsiyyət Heydər Əliyevin milli mədəniyyətə, milli-mənəvi dəyərlərə və əxlaqi dəyərlərə verdiyi töhfələr ön plana çəkilmişdir. Bu baxımdan da əxlaqi dəyərləri zənginləşdirən Naxçıvanın milli-mənəvi sərvəti olan əlyazma mətnlərindən geniş istifadə edilmiş və əsas zəruri hesab edilən məqamlara aydınlıq gətirilmişdir.
İbrahimov Səbuhi : İsna əşəri (12 imamilik)
Monoqrafiya islamda imamilik fəlsəfəsinin insan konsepsiyası, onun düşüncəsi ilə paralel səsləşən məqamlarına aydınlıq gətirmişdir.
Rzayev Məmməd : Müasir şəxsiyyət (sosial-fəlsəfi təhlil)
Kitabda şəxsiyyət probleminin kompleks sosial-fəlsəfi təhlili verilir, onun müasir xarakterinin səciyyəvi cəhətləri araşdırılır.
İbrahimov Səbuhi : Naxçıvan milli-mənəvi sərvəti olan əlyazma mətnlərinin araşdırılması
Naxçıvan milli-mənəvi sərvəti olan əlyazma mətnləri tarixin həqiqi yaddaş reallığını özündə əks etdirir. Azərbaycanın ayrılmaz vilayət məkanı olan doğma Naxçıvan, öz zəngin tarixi-keçmişi və ədəbi-mühiti ilə dünya sivilizasiyasının önündə gedir
İbrahimov Səbuhi : Şərq peripatetizmi və islamda imamilik
Monoqrafiyada Şərq peripatetizminin insan konsepsiyası, onun islami fəlsəfi düşüncə ilə paralel səsləşən məqamlarına aydınlıq gətirilmişdir. Monoqrafiyanın ikinci hissəsində islamda imamilik geniş şərh olunmuşdur.
1 - 2