Naxçıvan Muxtar Respublikası Ali Məclisi Sədrinin 17 fevral 2011-ci il tarixli sərəncamı ilə Naxçıvan Muxtar Respublikası Ali Məclisinin Naxçıvanşünaslıq Mərkəzi yaradılmışdır.
     

    İctimai və humanitar elmlər


A B C Ç D E Ə F G H İ J K Q L M N O Ö P R S Ş T U Ü V Y Z

Talıbov Seymur : Enerji təhlükəsizliyinin beynəlxalq-hüquqi problemləri
Monoqrafiyada Xəzər hövzəsi regionunda enerji təhlükəsizliyi, bu sahədə yaranan problemlərin beynəlxalq hüquqi vasitələrlə həllində dövlətlərin əməkdaşlığının xüsusiyyətləri tədqiq edilir. Bununla yanaşı, əsərdə Azərbaycan Respublikasının Avropa İttifaqının enerji təhlükəsizliyi mexanizminin qurulması və səmərəli fəaliyyət göstərməsində vacib yer tutması vurğulanır və tərəflər arasında bu sahədə əməkdaşlığın hüquqi tənzimlənməsinin əsas parametrləri müəyyənləşdirilir. Monoqrafiyada həmçinin Xəzər hövzəsi regionunda enerji təhlükəsizliyinin təmin edilməsi üzrə beynəlxalq əməkdaşlığın həyata keçirilməsində Azərbaycan Respublikasının qanunvericiliyi araşdırılır və Azərbaycan Respublikasının enerji təhlükəsizliyi siyasətində Naxçıvan Muxtar Respublikasının yeri və mövqeyi müəyyən edilir.
Naxçıvan Muxtar Respublikası Ali Məclisi  : Milli dəyərlərimiz rəsmi sənədlərdə
Kitabda Naxçıvan Muxtar Respublikası Ali Məclisinin Sədrinin sərəncamları verilmişdir.
(Müəllifi yoxdur)  : Mister Hemferin xatirələri
Kitabda vaxtilə İngiltərənin Müstəmləkələrə Nəzarət Nazirliyi tərəfindən müsəlman ölkələrinə casusluq məqsədilə göndərilmiş Mister Hemferin xatirələri verilmişdir.
Naxçıvan Muxtar Respublikası  : Naxçıvan Avtonom Sovet Sosialist Respublikasının Konstitusiyası (1937-ci il)
Kitabçada Naxçıvan Avtonom Sovet Sosialist Respublikasının Konstitusiyası verilmişdir.
İsayev A.M. (buraxılışa məsul) : Naxçıvan MSSR rayon, şəhər, qəsəbə, kənd xalq deputatları Soveti haqqında Naxçıvan MSSR Qanunları
Kitabda Naxçıvan MSSR rayon, şəhər, qəsəbə, kənd xalq deputatları Soveti haqqında Naxçıvan MSSR Qanunları verilmişdir.
Naxçıvan Muxtar Respublikasının Ali Məclisi  : Naxçıvan Muxtar Respublikası Ali Məclisinə seçkilər haqqında Naxçıvan Muxtar Respublikasının Qanunu
Kitabda Naxçıvan Muxtar Respublikası Ali Məclisinə seçkilər haqqında Naxçıvan Muxtar Respublikasının Qanunu verilmişdir. Bu Qanun Naxçıvan Muxtar Respublikası Ali Məclisinə seçkilərin təşkili və keçirilməsi qaydalarını müəyyən edir.
Naxçıvan Muxtar Respublikasının Ali Məclisi  : Naxçıvan Muxtar Respublikası Ali Məclisinə seçkilər haqqında Naxçıvan Muxtar Respublikasının Qanunu
Kitabda Naxçıvan Muxtar Respublikası Ali Məclisinə seçkilər haqqında Naxçıvan Muxtar Respublikasının Qanunu verilmişdir. Bu Qanun Naxçıvan Muxtar Respublikası Ali Məclisinə seçkilərin təşkili və keçirilməsi qaydalarını müəyyən edir.
Naxçıvan Muxtar Respublikasının Ali Məclisi  : Naxçıvan Muxtar Respublikası Ali Məclisinə seçkilər haqqında Naxçıvan Muxtar Respublikasının Qanunu
Kitabda Naxçıvan Muxtar Respublikası Ali Məclisinə seçkilər haqqında Naxçıvan Muxtar Respublikasının Qanunu verilmişdir. Bu Qanun Naxçıvan Muxtar Respublikası Ali Məclisinə seçkilərin təşkili və keçirilməsi qaydalarını müəyyən edir.
Cəfərli Elman (tərtibçi) : Naxçıvan Muxtar Respublikası konstitusiyalarda
Kitabdakı ayrı-ayrı oçerklər və mətnlər Naxçıvan Muxtar Respublikasının yaradılması, müstəqillik dövründə Naxçıvan Muxtar Respublikasının timsalında muxtar dövlətin optimal siyasi idarəçilik modelinin təşəkkül tapması, onun siyasi-hüquqi statusunu, Azərbaycana bağlılığını təmin edən konstitusion sənədlər - muxtariyyətin öz konstitusiyalarının, Azərbaycan konstitusiyalarında Naxçıvanın statusu ilə bağlı hüquqi normaların və SSRİ konstitusiyalarında muxtariyyətlərin fəaliyyəti ilə əlaqəli müddəaların təhlilinə həsr edilmişdir. Əsərə Naxçıvan Muxtar Respublikasının 1924-cü ildə qəbul edilmiş Əsasnaməsinin, 1926-cı, 1937-ci, 1978-ci və 1998-ci illərdə qəbul olunmuş konstitusiyalarının tam mətni, Azərbaycan konstitusiyalarından isə muxtariyyətlə bağlı çıxarışlar daxil edilmişdir.
Naxçıvan Muxtar Respublikası Mərkəzi Seçki Komissiyası  : Naxçıvan Muxtar Respublikası Mərkəzi Seçki Komissiyasının bülleteni
Kitabda Naxçıvan Muxtar Respublikasında keçirilən seçkilər haqqında məlumat verilmişdir.
1 - 2 - 3 - 4 - 5